Založ si blog

Povzbudenia zo Sv. Písma

Možnože sa vám (slobodným kresťanom i nekresťanom, ale aj zadaným) pri niektorom z nich rozhorí srdce a je určené práve pre vás..

 

1. Pán povedal Abramovi: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo.“ (Genezis 13,14 -16).

2. „Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš..“ (Genezis 28,15).

3. Veď Ty si prisľúbil: „Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať.“ (Genezis 32,13).

4. Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od Teba choroby. (Exodus 23,25)

5. „Ideme na miesto, o ktorom Pán povedal: „Dám ho vám! Poď s nami!“  … Veď Pán prisľúbil Izraelovi mnoho dobrého!“  (Numeri 10, 29).

6. „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Numeri 6,24-26).

7. Veď Pán, tvoj Boh, žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou: už štyridsať rokov je s tebou Pán, tvoj Boh, a nechýbalo ti nič. (Deutoronómium 2,7)

8. Keď budeš počúvať tieto ustanovenia a keď ich budeš zachovávať a plniť, Pán, tvoj Boh, ti zachová zmluvu a láskavosť, ktorú odprisahal tvojim otcom. Bude ťa milovať, bude ťa požehnávať a rozmnoží ťa,  požehná plod tvojho života, plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoj mušt, tvoj olej, mláďatá tvojich kráv, jahňatá tvojich oviec v krajine, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. (Deutoronómium 7, 12-13).

9. Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu, nebo, aby dal na svoj čas dážď tvojej krajine, a požehná všetky práce tvojich rúk. (Deutoronómium 28,12).

1O. A teraz si začal žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Keď ho ty, Pane, požehnáš, bude požehnaný naveky. (1 Kniha kroník 17,27).

11. Keď sa k nemu obrátite celým svojím srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskryje pred vami svoju tvár. (Tobiáš 13,6).

12. Radovať sa budú tí, čo milujú Boha úprimne..  (Tobiáš 14,7).

13. Ale blahoslavení budú naveky tí, čo sa ťa boja. (Tobiáš 13,14).

14. Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú, skaly sa ako vosk roztopia pred tvojím pohľadom. Ale voči tým, čo sa ťa boja si stále milosrdný. (Judita 16, 15).

15. Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. (Žalmy 18,31).

16.  A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. (Žalmy 27,5).

17. Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom. (Žalmy 29,11).

18. Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Žalmy 31, 25)

19. Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. (Žalmy 25,8-9).

20. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. (Žalmy 34,19).

21. Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. (Žalmy 32,10).

22. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. (Žalmy 37,3-4).

23. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. (Žalmy 37, 5-6).

24. Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. (Žalmy 37,9).

25.  Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme. (Žalm 37,22).

26. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky. V nešťastí zahanbení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. (Žalmy 37, 18-19).

27. Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. (Žalmy 40, 5).

28. Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová, a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. (Žalmy 55,23).

29. Náš Boh je Boh spásy, on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. (Žalmy 68, 21).

30. Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. (Žalmy 54, 6).

31. Pán je milosrdný a milostivý. Pokrm dal tým, čo sa ho boja, svoju zmluvu má stále na mysli. ( Žalmy 111, 4-5).

32. Znova sa, duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. (Žalmy 116, 7-8).

33. Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých, pomohol mi, keď som bol v biede. (Žalmy 116, 5-6).

34. Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať. (Kniha prísloví 3, 7-8).

35. Či neblúdia tí, ktorí snujú zlé? Lásku a vernosť však zožínajú tí, čo pamätajú na dobré. (Kniha prísloví 14, 22).

36. Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí. (Kniha prísloví 19, 8).

37. Pán má rád toho, kto má čisté srdce  a milí sú mu neporušení. (Kniha prísloví 22,11).

38. Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva a on mu jeho dobrodenie odplatí. (Kniha prísloví 19,17).

39. Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu. (Kniha prísloví 22, 4).

4O. Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný. (Kniha prísloví 29, 25).

41. Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš s hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil,  lebo keby si nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. (Kniha múdrosti 11, 23-24).

42. Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte, že nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána. Ktože bol opustený ak vytrval pri jeho prikázaniach? Kýmže opovrhol, ak ho niekto vzýval o pomoc? Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa viny, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. (Kniha Sirachovcova 2, 11-13).

43. Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy, zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe. (Kniha Sirachovcova 3,4).

44. Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa. (Kniha Sirachovcova 6, 17).

45. Veľká sláva je z toho: ísť za Pánom, lebo možno za to nadobudnúť dlhý vek. (Kniha Sirachovcova 23, 38).

46. Kto sa bojí Pána, ten prijíma jeho náuku a ktorí ho včasne hľadajú, nájdu požehnanie. (Kniha Sirachovcova 32,18).

47. Pán ostáva jedine s tými, ktorí vytrvajú na cestách pravdy a spravodlivosti. (Kniha Sirachovcova 34, 22).

48. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. ( Izaiáš 9,1).

49. Daj pozor a buď spokojný, neboj sa a srdce ti nechabne..  (Izaiáš 7, 4).

49. „Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou.“ (Izaiáš 12, 1-2).

5O, Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil! (Izaiáš 26,12)

51, A on dá dažďa tvojmu siatiu, ktorým zaseješ roľu, a chlieb, úroda zeme, bude výdatný a záživný. (Izaiáš 30, 23).

52. Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka! Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá, zajasá, bude jej daný skvost Libanonu, nádhera Karmelu a Sárona. Oni uvidia Pánovu slávu, velebu nášho Boha. Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená! Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh!“ (Izaiáš 35,1-4).

53. Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Pána trvá naveky. (Izaiáš 4O,8).

54. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. (Izaiáš 40,29-31).

55. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“ Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham – hovorí Pán – tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela. (Izaiáš 41, 13-14).

56. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? ˇÁno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu.  (Izaiáš 43,19-21).

57. Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: „Neboj sa , sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil! Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy. I budú rásť uprostred zelene ako vŕby pri potokoch vôd.“ (Izaiáš 44, 2-4).

58. Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán.. (Izaiáš 45, 2-3).

59. Toto hovorí Pán: „V čase milostivom ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá a povedal väzňom: „Vyjdite!“ a tým čo sú vo tme: „Zjavte sa!“ (Izaiáš 49, 8-9).

6O. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona  zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa do dlaní som si ťa vryl..  (Izaiáš 49, 15-16).

61. Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany. Lebo ich sťa rúcho moľ zožerie a ako vlnu ich strávi červ, ale moje právo potrvá naveky a moja spása z pokolenia na pokolenie. (Izaiáš 51, 7).

62. Ja, ja som to, čo vás poteším. (Izaiáš 51,12).

63. Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa! (Izaiáš, 55, 7).

64. Na krátku chvíľu som ťa opustil a velkým zľutovaním si ťa pritiahnem. V návale hnevu som schoval svoju tvár pred tebou, večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval,  hovorí tvoj vykupiteľ, Pán. (Izaiáš 54,7-8).

65. Ja, Pán, skámam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 17,10).

66. Lebo ti zacelím jazvu a rany ti vyliečim, hovorí Pán..  (Jeremiáš 30,17).

67. Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. (Jeremiáš 31,3).

68. Ale teba vyslobodím v ten deň – hovorí Pán – nedostaneš sa do rúk mužov, ktorých sa bojíš. Áno, naisto ťa vyslobodím, nepadneš pod mečom, svoj život budeš mať  za korisť, pretože si dôveroval vo mňa – hovorí Pán.  (Jeremiáš 39, 17-18).

69. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať celým svojím srdcom, dám vám nájsť – hovorí Pán..  (Jeremiáš 29, 11-14).

7O. Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. (Náreky 3,25).

——————

 

Pridávam i časť príbehu,opísaného v knihe Tobiáš:

Kniha Tobiáš   –   Tob 8

Prvá noc novomanželov. – 1Keď prestali jesť a piť, rozhodli sa ísť spať. Mladíka odprevadili a zaviedli ho do spálne. 2Vtedy si Tobiáš spomenul na Rafaelove slová, vybral z kapsy, ktorú mal so sebou, rybie srdce a pečeň a vložil to na žeravú pahrebu z kadidelnice. 38,3Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín Horného Egypta. Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa. 4Keď rodičia odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby nám preukázal milosrdenstvo a spásu.“ 5Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami:

„Zvelebený buď, Bože našich otcov,
a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov!
Nech ti dobrorečia nebesia
i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!

6

Ty si stvoril Adama
a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho.
Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie.
Ty si povedal:
»Nie je dobre človeku samému;
urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná.«

77

Teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti,
ale s čistým úmyslom.
Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou,
aby sme sa spoločne dožili staroby.“

8Nato obaja povedali: „Amen, Amen!“ 9A potom celú noc spali.

Ale Raguel vstal, vzal so sebou sluhov a šli vykopať hrob. 10Lebo si povedal: „Ak by zomrel, aby sme neboli všetkým na posmech a na potupu.“ 11Keď ho vykopali, vrátil sa Raguel domov, zavolal svoju ženu 12a povedal jej: „Pošli jednu zo slúžok, nech sa ide pozrieť, či žije. Ak je mŕtvy, pochováme ho, aby sa to nik nedozvedel.“ 13Poslali teda slúžku, rozsvietili lampu a otvorili dvere. Ona vošla dnu a našla ich ležať a obidvoch spať. 14Keď slúžka vyšla, oznámila im, že žije a že sa nič zlého nestalo. 15Tu zvelebovali nebeského Boha a hovorili:

„Zvelebený si, Bože, všetkým čistým zvelebovaním!
Nech ťa zvelebujú všetci po všetky veky!

16

Zvelebený si za to, že si ma potešil
a že sa nestalo, čoho som sa obával,
ale urobil si s nami podľa svojho veľkého milosrdenstva.

17

Zvelebený si za to,
že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi.

Preukáž im, Pane, milosť a spásu
a doveď ich život do konca
v radosti a v milosti.“

18Potom Raguel rozkázal svojim sluhom, aby zahrnuli jamu skôr než rozvidnie.

(Tobiáš, Sára a Rafael).

 

Celý príbeh nájdete tu: http://www.dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Tob&frames=1

 

 

 

 

O pozitívnom Hip-hop(e)

02.10.2013

Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov,nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou.. – znie v optimistickej piesni Nech sa darí od rapera, textára a producenta viac »

Delfini vplyv na človeka

02.10.2013

Človek od dávna skúmal prírodu a inšpiroval sa ňou. Skúšal získať, čo mu chýbalo. Usiloval o krídla a o schopnosť lietať. Inšpiráciou pre život sa mu však stali aj iné tvory než vtáky, viac »

Zaujimavý knižný tip pre nezadaných kresťanov

20.01.2013

Objavila som túto knižnú recenziu, ktorú zdieľam v celku prekopírovanú zo ženského kresťanského občasníka Miriam. Knihu som nečítala, no k téme o ktorej píšem, sa veľmi hodí. Astrid viac »

Francúzsko, Štrasburg, streľba

Spoločníka predpokladaného útočníka zo Štrasburgu predvedú vo Francúzsku pred sudcu

17.12.2018 13:23

Muž je podozrivý z toho, že zaobstaral pre Chérifa Chekatta strelnú zbraň použitú pri útoku.

vlak do rakuska, stanica, doprava,

Železnice pred Vianocami posilnia vybraných šestnásť IC vlakov a dva rýchliky

17.12.2018 13:05

Jednotlivé IC vlaky a dva rýchliky budú mať o jeden až dva vozne navyše.

potraviny, vegetarian, vegan

Nové štítky na obaloch majú pomôcť vegetariánom i alergikom

17.12.2018 13:00

Čo jesť a čomu sa vyhnúť? Pre vegetariánov a vegánov, ale aj potravinových alergikov je to často tvrdý oriešok.

Maďarsko, protesty, Fidesz

Nespokojní Maďari budú protestovať už aj na maďarsko-slovenskej hranici

17.12.2018 12:33

Na štvrtú protivládnu demonštráciu, ktorá sa konala v nedeľu, prišlo vyše 10.000 Maďarov.

lucinka

Teší ma písať o akciách pre slobodných kresťanov a "články", kt. slúžia na poukázanie hodnôt a na povzbudenie, pomoc, potešenie, nádej. Ďakujem komentujúcim aj za niektoré napísané hlúposti a podané negatíva. Svoj život chcem však žiť hodnotne a s optimizmom. Preto, pokiaľ vás niektorá myšlienka z mojich "článkov" pozitívne oslovila , resp. posunula ďalej, ďakujem, že mi napíšte svoju referenciu súkromne na tento blog alebo na e-mail. Želám Vám veľa úspechov v láske, i celkovom živote. :) V zhrnutí, blog je určený na povzbudenie pre nezadaných kresťanov, ale i pre potešenie duše každého človeka s otvoreným srdcom. Príjemné čítanie :) ---------------- 1.www.youtube.com/watch?v=jzF_y… (Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys) 2.www.youtube.com/watch?v=DKC-l… (Me and My Cello - Happy Together (Turtles) Cello Cover - ThePianoGuys)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 19
Celková čítanosť: 144681x
Priemerná čítanosť článkov: 7615x

Autor blogu